مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1395
    کارشناسی عکاسی
    گرایش خبری /دانشگاه اهواز
https://.com