مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    /دانشگاه پیام نور واحد نایین / معدل 15.62

ابزار و نرم افزار

  • مجموعه آفیس
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com