مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1382
  دکتری پزشكي
  /دانشگاه تبريز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۲
  بيمارستان شمس تبريز
  پزشکی درمانی/پرستاری// پزشك اورژانس و ccu
 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۴
  بيمارستان علوي-مركز چشم پزشكي تبريز
  پزشکی درمانی/پرستاری// پزشك اورژانس
https://.com