مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مديريت بازرگاني
  گرایش بازاريابي /دانشگاه آزاد تهران مركزي
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مديريت
  گرایش اجرايي /دانشگاه تهران سراسري

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت بنيان
  بازاریابی و فروش/ مدير قرارداد
 • مرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شركت آتي ساز آرمان
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدير بازرگاني
 • خرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  شركت پالاديوم
  بازاریابی و فروش/ بازاريابي

  توضیحات: لوح تقدير

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله علمي پژوهشي
 • 1392
  تدريس
 • 1391
  تدريس در دانشگاه آزاد واحد رباط كريم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پیشبرد فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی میدانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • - excel-Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: Excel
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیشبرد فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی میدانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com