مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

پروژه ها

 • 1393
 • 1393

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • HTML/HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • css/css3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • gnu/linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • phpStorm
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML/HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • css/css3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • gnu/linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com