مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1392
  دکتری پزشکی
  گرایش عمومی /دانشگاه علوم پزشکی تهران / معدل 18.59

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  ارتش
  پزشکی درمانی/پرستاری// مدیر ایمنی بیمارستان
 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  بخش خصوصی
  پزشکی درمانی/پرستاری// پزشک اورژانس بیمارستان بوعلی همدان
 • دی ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  ارتش
  پزشکی درمانی/پرستاری// رئیس درمانگاه قهرمان همدان
 • آذر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  دادگستری
  پزشکی درمانی/پرستاری// پزشک اداره زندان های مرکزی همدان
 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  نیروهای مسلح
  پزشکی درمانی/پرستاری// رئیس درمانگاه آبکار همدان

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکترای پزشکی عمومی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکترای پزشکی عمومی
https://.com