مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین / معدل 15
https://.com