مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی سجاد / معدل 14
https://.com