مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۸
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۸
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CNC فرز
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CNC فرز
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com