مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • شبکه سازی / شریک شدن
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com