مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1393
    اینجانب سعید زاروی دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل در رشته ی مخابرات گرایش سیستم ازدانشگاه صنعتی اصفهان با نمره ی پایان نامه ی 20 می باشم و از پایان نامه ی اینجانب چندین مقاله بدست آمده است.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • به ورزش های شنا شطرنج علاقه مند هستم.

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com