مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی عمران عمران
  /دانشگاه شهید بهشتی تهران / معدل 16.14

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Etabs
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Safe
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Etabs
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Safe
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com