مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1379
    کارشناسی روان شناسی
    گرایش بالینی /دانشگاه اصفهان
  • 1371 تا 1375
    کارشناسی روان شناسی
    گرایش عمومی /دانشگاه اصفهان
https://.com