مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی حسابداري
    گرایش مالي /دانشگاه دانشگاه صنعت نفت
https://.com