مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش صنایع-صنایع /دانشگاه تهران جنوب
https://.com