مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1383
    کارشناسی زبانهای خارجی
    گرایش زبان و ادبیات انگلیسی /دانشگاه تهران / معدل 17
https://.com