مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون

زبان

 • ایتالیایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com