مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  dgdg
  مالی و حسابداری/ dgdg

  توضیحات: dgdgg

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  111111111
  مالی و حسابداری/ 111

  توضیحات: 11111111111

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  333333333
  مالی و حسابداری/ 3333

  توضیحات: 3333

پروژه ها

 • 1395
  fgsdgd
  dgdgdg

  توضیحات: sdgedgg

https://.com