مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد ریاضی
  گرایش محض و مدیریت اموزشی /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۶۲ تا خرداد ۱۳۹۵
  اموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر

  توضیحات: تدریس 26 سال مقاطع مختلف تحصیلی در رشته ریاضی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس ریاضیات کامل و جامع کلیه مقاطع در دبیرستانهای مهم تهران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ریاضی

ابزار و نرم افزار

 • آزاد واحد زنجان
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارشد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ریاضی
https://.com