مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
  گرایش مدیریت آموزشی /دانشگاه علوم تحقیقات واحد دماوند
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی علوم تربیتی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پادجامه
  مسئول دفتر/ کارمند اداری
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  پترو توسعه رانا انرژی
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم تربیتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com