مختصری از من

دانشجوی ارشد شبکه های کامپیوتری کامپیوتر

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد IT
  گرایش شبکه کامپیوتری /دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی IT
  گرایش IT /دانشگاه ازاد واحد کرج / معدل 15.68

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
https://.com