مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1379
    کارشناسی کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد دزفول

پروژه ها

  • 1379
    1-طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رامشیر(ناحیه2)...شرکت مهندسی مشاورمارون...از سال92تاکنون 2-شبکه آبیاری و زهکشی طرح جنت اهواز...شرکت مهندسی مشاور آب خاک تهران...ازسال 90 تا92 3-شبکه آبیاری و زهکشی طرح رضوان(کوثر) اهواز... شرکت مهندسی مشاور آب خاک
https://.com