مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    کارشناسی اقتصاد
    گرایش نظری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان / معدل 15
https://.com