مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.38
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران _ عمران /دانشگاه تهران

ابزار و نرم افزار

 • Lingo
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • qual 2k
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CEqual
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com