مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1377 تا 1382
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش نقشه برداری /دانشگاه آزاد واحد فنی مهندسی تهران جنوب / معدل 12.98
https://.com