مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم سلولی مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 19.44

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  انتشارات آواي انديشه
  مترجم

  توضیحات: عضويت اهل قلم
  ترجمه ١٣ كتاب چاپ شده، و ٥ كتاب در حال چاپ

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com