مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی پرستاري
  /دانشگاه علوم پزشكي ايران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ٢ بار گالري نقاشي سال ٩٣ و ٨٤

دانش تخصصی

 • مديريت پرستاري
  20% Complete
  عنوان مدرک: ميريت عمومي وتخصصي پرستاري

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مديريت پرستاري
  20% Complete
  عنوان مدرک: ميريت عمومي وتخصصي پرستاري
https://.com