مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ریاضی کاربردی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری / معدل 13

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  حمایت گستر ایران خودرو
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیریت و دبیرخانه

  توضیحات: 1. انجام کلیه امور مربوط به مدیریت
  2. هماهنگی جلسات مدیریت و تقویم کاری حوزه مدیریت
  3. ثبت ورود و خروج نامه ها و تایپ و انجام نامه های خروجی
  4. حفظ و نگهداری اسناد مربوط به حوزه مدیریت و اسکن و بایگانی آنها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2 , دوره مسئول دفتر مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2 , دوره مسئول دفتر مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com