مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1390
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی و صنعتی خراسان رضوی / معدل 16.69
https://.com