مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ASP.NET MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Raspberry pi
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xamarin
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Development
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Arduino
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ASP.NET MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Raspberry pi
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xamarin
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Development
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com