مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد واحد کرج

پروژه ها

 • 1395
  انواع تستهای تشخیصی در بیماریهای zoonosis
  محقق

  توضیحات: مقایسه حساسیت و ویژگی در تستهای سرولوژی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت در روش های آزمایشگاهی: الایزا _ایمونوفلورسنت غیر مستقیم و مستقیم (IF) _ثبوت مکمل کمپلمان (CF)_پاتولوژِی_رز بنگال _PCR_SDS-Page_ساخت محیط های بیوشیمیایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت در روش های آزمایشگاهی: الایزا _ایمونوفلورسنت غیر مستقیم و مستقیم (IF) _ثبوت مکمل کمپلمان (CF)_پاتولوژِی_رز بنگال _PCR_SDS-Page_ساخت محیط های بیوشیمیایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com