مختصری از من

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
    شرکت گسترش صنایع ریلی ایران
    خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کار پرداز
  • اسفند ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۳
    شرکت گسترش صنایع ریلی ایران
    مسئول دفتر/ رئیس دفتر
https://.com