مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
  گرایش مطلاعات کتابخانه های عمومی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.53

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کشتی به صورت حر فه ایی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • افیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: acdl1و2
https://.com