مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی عمران
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی علائدوله سمنانی / معدل 14.5

دانش تخصصی

 • پیمان مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
دانش تخصصی
 • پیمان مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
https://.com