مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
  گرایش نوآوری /دانشگاه تهران
 • 1373 تا هم اکنون
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربرد در کامپیوتر /دانشگاه آزاد واحد کرج / معدل 11.99
 • 1366 تا هم اکنون
  دیپلم ریاضی
  / معدل 15.99

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  نرم افزار/ مسئول مرکز کامپیوتر
 • بهمن ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  شرکت کوهرنگ
  مسئول دفتر/ کارمند دفتری
 • تیر ۱۳۷۸ تا هم اکنون
  شرکت پاکدیس
  مسئول دفتر/ کارمند دفتری
https://.com