مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    گرایش کارشناسی /دانشگاه پیام نور
https://.com