مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان
 • 1377 تا 1379
  کارشناسی ارشد جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه یزد / معدل 17.77
 • 1373 تا 1377
  کارشناسی جغرافیا انسانی و اقتصادی
  گرایش انسانی /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 16
https://.com