مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
  گرایش لرزه شناسی /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 14.04
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 13.02
 • 1380 تا 1384
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 17.36
https://.com