مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com