مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی مالی
  /دانشگاه قزوین
 • 1389 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی اراک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بانک صادرات ایران
  مالی و حسابداری/ رییس برنامه و بودجه
 • فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۲
  بانک صادرات ایران
  مالی و حسابداری/ کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مولف کتاب " تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک های تجاری " / انتشارات طرحان
 • 1392
  مدرس دوره : تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها " در مرکز آموزش دنیای اقتصاد و آموزش برخی از بانک های کشور
 • 1392
  مدرس دوره : بودجه بندی و برنامه ریزی / مرکز آموزش برخی از بانک های کشور
 • 1388
  ارایه مقالات مالی و بانکی در برخی از نشریات از جمله مجله بانک و اقتصاد
 • 1388
  مدرس دوره های مالی و حسابداری در مرکز آموزش بانک صادرات مرکزی

پروژه ها

 • 1390
  تهیه و تنظیم بودجه بانک صادرات ایران
  مسئول
 • 1386
  تهیه و تنظیم صورت های مالی بانک صادرات مرکزی
  مسئول

دانش تخصصی

 • مالی و بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی و بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com