مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1371 تا 1376
    کارشناسی ریاضی
    گرایش کاربرد در کامپیوتر /دانشگاه فردوسی مشهد

نقاط قوت رفتاری

  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • مشتری مداری
https://.com