مختصری از من

دارای روابط عمومی خوب، به همین دلیل فکر میکنم میتوانم ارتباط خوبی با ارباب رجوع داشته باشم بنابراین فکر میکنم در سمت هایی که ارتباط با ارباب رجوع بسیار مهم است میتوانم از عهده ی این کار بخوبی بربیایم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: intermediate
https://.com