مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1391
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه تهران جنوب / معدل 13.04
https://.com