مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه قزوين

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بانك
  حقوق/ وكيل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com