مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
  /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 17.98

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مربیگری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مربیگری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com