مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1395
    کارشناسی ارشد روانشناسي
    گرایش ارشد باليني /دانشگاه ازاد اشتيان / معدل 17
https://.com