مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرمافراز
https://.com