مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری تاریخ
  گرایش ایران قبل از اسلام /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- اصفهان

دانش تخصصی

 • باستان شناسی - تاریخ - سکه شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی و کارشناسی ارشد باستان شناسی. دانشجوی دکتری تاریخ
دانش تخصصی
 • باستان شناسی - تاریخ - سکه شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی و کارشناسی ارشد باستان شناسی. دانشجوی دکتری تاریخ
https://.com