مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه علوم اقتصادی / معدل 16.07

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com