مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1368 تا 1371
    کارشناسی پرستاری
    /دانشگاه تهران
https://.com